Երկուշաբթի, 27 Հուն 22, 21:47

Շատերը, որոնք կյանքում անհաջողության են մատնվել, դրանք մարդիկ են, որոնք այդպես էլ չհասկացան, թե ինչքան մոտ էին գտնվում հաջողությանը այն պահին, երբ հանձնվեցին... Թոմաս Էդիսոն


Ոչ բանկային բանկ (небанковский банк, nonbank bank). 1) առևտրաարդյո­ւ­նա­բերական մոնոպոլիայի ֆինանսա-վարկային ստորաբաժանում (դուստր ընկերու­թյուն), 2) ԱՄՆ-ում՝ վարկային կազմակերպություն, որը կամ միայն ընդունում է ավանդներ, կամ միայն տրամադրում է վարկեր և, հետևապես, չի ընկնում բանկի լրիվ սահմանման տակ, 3) ՌԴ-ում՝ վարկային կազմակերպություն, որն իրավունք ունի իրականացնել դաշնային օրենքով նախա­տեսված առանձին բանկային գործառնու­թյուններ։ Ոչ բանկային վարկային կազմակեր­պու­թյունների համար բանկային գոր­ծառ­նությունների թույլատրելի համակցությունները սահմա­նում է Ռուսաստանի բանկը։

Ոչ դիսկրեցիոն գանձարանային քաղաքականություն. հարկային մուտքերի զուտ ծավալի մեծացում (կրճատում), որն առաջանում է ՀԱԱ-ի աճի ժամանակ և նպաստում տնտեսության կայունացմանը:

Ոչ իրացվելի ակտիվներ (неликвидные активы, illiquid assets). ակտիվներ, որոնք դժվարությամբ են արագ ի­րաց­վում, կարելի է առանց դրանց սկզբնական ար­ժեքի էական կորստի փոխարկել կանխիկ դրամական մի­ջոցների՝ միայն երկա­րատև ժամանակաշրջանի ընթացքում, ի տարբերություն բարձր իրացվելի ակտիվների: Ոչ իրացվելի ակտիվները կարող են փոխարկվել կանխիկ դրամի, սակայն արժեքի մեծ կորուստներով: Հիմնական միջոցները (ֆոնդերը), օրինակ, հանդի­սանում են ոչ իրաց­վելի ակտիվներ: Անվանվում են նաև` "դանդաղ" ակտիվ:

Ոչ նյութական ակտիվներ (нематериальные активы, intangible assets). ակտիվներ, որոնք չունեն ֆիզիկական մարմնավորում, սակայն ունեն իրական արժեք՝ առաջին հերթին ակտիվը տիրապետողի համար: Այդպիսի ակտիվներից են կազմակերպու­թյան վարկի և գործարար կապերի պայմանական արժեքը, մտավոր սեփականությունը, արտոնագրերը, հեղինակային իրավունքները, առևտրանշանները ապահովագրական պոլիս­ները և այլն: Ամենից անտեսանելի և անշոշափելի ոչ նյութական ակտիվները, հավանաբար, կազմակեր­պության վարկն ու գործարար կապերն են, քանի որ դրանց առկայությունը չի ամրագրվում որևէ փաստաթղթում և դժվար է գնահատել դրանց առևտրական արժեքը: Սակայն դրանք հաճախ շահույթի կարևոր գործոն են դառնում:

Ոչ պարբերական ռիսկ (несистематический риск). ընդհանրական հասկացություն, որը միավորում է կոնկրետ արժեթղթի հետ կապված ռիսկերի բոլոր տեսակները: Ոչ պարբերական ռիսկը դիվերսիֆիկացվող ռիսկ է: Այն կարելի նվա­զեցնել, մասնավորապես, այնպիսի արժեթղթի (ըստ տեսակի, թողարկողի, թողարկ­ման պայմանների և այլն) ընտրությամբ, որն ապահովում է պարբերական ռիսկի ըն­դու­նելի մեծություններ: Ոչ պարբերական ռիսկի մակարդակը` դա տվյալ ֆինանսա­կան գործիքի որակի գնահատականն է:  

Ոչ ստանդարտ ակտիվ (нестандартный актив, non-conforming asset)hամա­ձայն ՀՀ բանկային օրենսդրության, ոչ ստանդարտ են դասակարգվում այն ակտիվները, որոնք չաշխատող են 91-180 օր, և որոնց գծով պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարվում՝ կապ­ված փո­խա­ռուի (պարտապանի) ֆինանսական վիճակից կամ նրա պարտ­քը մարե­լու ունակությունից: Ոչ ստանդարտ ակտիվների մեջ նե­րառ­վում են՝ ա) ժամկետային ակտիվները, որոնց մարումը ժամկետում հնա­րավոր չէ փոխառուի (պարտապանի) դրամական միջոցների ան­բավարար հոս­քի պատճառով.  բ) սեփական կապիտալի և ներգրավված միջոցների միջև հա­րա­բե­րակ­ցության՝ բանկի կող­մից սահ­մանված ներքին կանոնակարգին համաձայն, ան­բա­վա­րար աստիճան ունե­ցող փոխա­ռուի (պարտապանի) վար­կե­րը, կանխավճարները և փո­խա­ռուի (պար­­տա­պանի) նկատ­մամբ այլ պահանջները. գ) այն ակտիվները, որոնք փոխառուն (պարտապանը) չի կա­րող մարել նախնական պայմանավորվածության համա­ձայն, և որոնք փոխա­ռուի ֆինանսական ոչ բարվոք վիճակի հետ­ևանքով վերանայում­նե­րի ու դրանց շուրջ տարվող բանակ­ցու­­թյունների առարկա են: Այ­սինքն` ակ­տի­վի մարման առաջ­­նային աղբյուրները բավարար չեն, և բանկը պետք է դի­մի դրա մարելու երկրորդային աղբյուրներին, որ­պիսիք են՝ գրա­վի, գույքի վաճառքը, պայմանների վերանայումը (վե­­րաֆի­նան­սավորումը) կամ կապի­տալի նոր աղբյուրների հայ­թայ­թու­մը և այլն: Ոչ ստանդարտ ակտիվներն ունեն ակն­հայտ թերություններ, որոնք վտան­գում են պարտքի ամբողջությամբ մարելը: Ոչ ստանդարտ ակտիվներին կարող են դասվել նաև այն ակտիվ­ները, որոնց հետ կապ­ված է սովորականից ավելի մեծ ռիսկ՝ կապված փո­խառուի ընթացիկ ֆինանսական տեղեկատվության կամ գրավի վե­րա­բերյալ համար­ժեք փաստա­թղթերի բացակա­յության հետ: Ոչ ստանդարտ ակտիվի համապատասխան դասակարգումը պար­զելու հա­մար պետք է հաշվի առնել նաև հետևյալ գործոնները՝ ա) ակտիվի սպասարկման պայմանների շարունակական վե­րա­նայում­ները (վերաձևակերպումները) առանց դրա զգալի մարման. բ) փոխառուի (պարտապանի) կողմից ավելի նպաստավոր պայ­ման­նե­րով ակտիվի մարման վերաբերյալ առաջարկով հան­դես գալը՝ կապ­ված վերջինիս ֆինանսական վիճակի հետ. գ) ոչ համարժեք գրավի առկայությունը:

Ոչ տարիֆային արգելքներ. արգելքներ (բացառությամբ մաքսային հարկերի), որոնք կիրառում են պետությունները երկրների միջև առևտուրը  խոչընդոտելու  նպատակով. հատուկ լիցենզիաներ,  ապրանքների որակի չհիմնավորված ստանդարտներ, մաքսային ընթացակարգի իրականացման ժամանակ բյուրոկրատական քաշքշուկ և այլն:

Ոչ փաստաթղթային արժեթղթեր (бездокументарные ценные бумаги, gold card)արժեթղթեր, որոնք գոյութոյւն ունեն, ոչ թե թղթային կրիչի վրա փաստաթղթի ձևով, այլ ամրագրված են համակարգիչի հիշողության մեջ կամ նման այլ եղանակով:

Ոսկու սերտիֆիկատ (золотой сертификат, gold certificate)1) փաստա­թուղթ, որը բանկը տրամադրում է ավանդատուին և հավաստում է բանկում ոսկու ավանդադրման մասին: Ոսկու սերտիֆիկատը կարելի է ազատորեն բանկում փո­խարկել դրանում նշված ոսկու քանակի կամ դրանով ստանալ ոսկու նշված քանակին համարժեք դրամական գումար՝ շուկայական գնով: 2) ՌԴ-ում. պետական արժեթուղթ, որն առաջին անգամ բաց է թողնվել շուկա 1993թ.: Սերտիֆիկատի անվանականը հավասար է 10կգ, 0.9999 հարգի, գործողության ժամկետը՝ 1 տարի: Սերտիֆիկատի տիրոջ եկամուտը կազմում է գնման գնի և մարման գնի տարբե­րությունը: Սերտի­ֆիկատի տերեր կարող են լինել իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: Վաճառքի նպատակներով նախատեսված է բանկերի կողմից սերտիֆիկատի մաս­նատում (100գ. ոչ պակաս): Սերտիֆիկատի գծով յուրաքանչյուր եռամսյակ վճարվում է տոկոս, որը հաշվարկվում է որպես ԼԻԲՕՌ եռամսյա տոկոսադրույք՝ գումարած 3%: Ոսկու սերտիֆիկատի տոկոսավճարները և մարման գումարը հաշվարկելիս անվանականն ընդունվում է հավասար Լոնդոնի մետաղների բորսայում ոսկու գնին: Արժեթուղթը մարվում է, տիրոջ ցանկությամբ, դրամով կամ ոսկով, կամ փոխարինվում է պետական արժեթղթերով:
 
Հղումներ

Diplom.am` Ռեֆ/Կուրս/Դիպլ և այլ գիտական աշխատանքներ

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:
Կայքում ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:
Կայքում զետեղված նյութերից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը կայքին պարտադիր է:
Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
2011 - 2015 © ArmEco.am · armeco.am@mail.ru
 
Яндекс.Метрика
Կայքի մասին · Կանոնները · Գործընկերներ · Մշակողներին · Գովազդ · ՀՏՀ · Կապ · Հոսթինգը` uCoz
ՉԱՏ
ՎԵՐ
ՌԱԴԻՈ
TV
փակել
ընդլայնել