Կիրակի, 14 Ապր 24, 11:52
094 91 93 23
095 91 95 25

Ձեր առջև դրված է ընտրություն կատարելու կարևորագույն խնդիրը՝ կամ դուք որոշում կընդունեք խաղալ ձեր հաջողության սիմֆոնիան, որում դուք դիրիժորը կլինեք, կամ էլ դուք կնախընտրեք ձեր հետ գերեզման տանել ձեր երաժշտությունը, որը փաստորեն գոյություն ունի ձեր հոգում, բայց որն այդպես էլ կմնա չխաղացված և որը ոչ ոք էլ չի լսի: Քոլին Թյորներ


"Թանկ" փողերի քաղաքականություն. շրջանառության մեջ փողի զանգվածը կրճատելու կամ սահմանափակելու քաղաքականություն:

Թանկ դրամ (փող, дорогие деньги, tight money, dear money)բարձր տոկոսներով տրվող վարկեր: Իրավիճակ, երբ կենտրոնական բանկն իրականացնում է այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որն ուղղված է բանկային համա­կարգի միջոցով տնտե­սություն մտնող դրամի քանակի սահմանափակմանը: Դրանով փորձ է արվում կրճատել փոխա­ռությունների գումարային ծավալը, և այդպիսով զսպել գնաճը: Սովորաբար կիրառվում է տնտեսական ակտիվության աճի պայման­ներում: Տե’ս նաև՝ էժան դրամ (փող), թանկ դրամների (փողերի) շուկա:

Թանկ դրամների (փողերի) շուկա (рынок дорогих денег, tight money  mar­ket). իրադրություն, երբ դրամի (փողի) առաջարկը փոքր է դրա պահանջարկից, որի հետևանքով աճում են  վարկերի  տոկոսադրույքները: Տե’ս նաև՝ թանկ դրամ (փող):

Թղթադրամ (бумажные деньги, paper money). 1) հատուկ թղթի վրա տպագրված դրամանիշներ, որոնք համարվում են օրինական վճարամիջոց: Թղթադրամները, ըստ էության, հանդիսանում են պայմանական դրամ, քանի որ դրանց իսկական արժեքը, որը չափվում է դրամանիշի, բանկնոտի պատրաստման վրա կատարված ծախսերով, շատ անգամ փոքր է դրամանիշի վրա նշված անվանական արժեքից: Դրանք օգտա­գործվում են շնորհիվ իրենց էժանության և դրանցով շարջանառություն կատա­րելու հարմարա­վետու­թյան: Իրենց պատ­մական զարգացման ընթացքում թղթա­դրամները փոխարինել են մետաղա­դրամ­ներին: Ունեն կեղծումից պաշտպանվելու մի քանի աստի­ճաններ: Թղթա­դրամները շրջանառության մեջ փոխարինում են լիարժեք փո­ղին՝ ոսկուն և արծաթին, օժտված են հարկադիր փոխարժեքով: Շրջանառության մեջ թողարկվում են պետության (սովորաբար կենտրոնական բանկի) կողմից՝ իր ծախ­սերը ծածկելու համար, 2) բանկնոտներ և արժեթղթերի ցանկացած տեսակներ (չեկ, փոխանցելի մուրհակ և այլն), որոնք  կարող են օգտագործվել դրամի (փողի) փոխա­րեն՝ նույնիսկ եթե օրինական վճարամիջոց չեն:

Թղթակից բանկ (банк-корреспондент, corresponded bank)1) բանկ, որը թղթակ­ցա­յին հարաբերությունների պայմանագրի հիման վրա կատարում է վճա­րում­ներ, հաշվարկ­ներ, այլ գործառնություններ մեկ այլ բանկի հանձնարարու­թյամբ և նրա հաշվին:՝ Հանձնա­րա­րականները կատարելու համար թղթակից բանկերը բացում են հատուկ թղթակցային հաշիվներ (հաշվով թղթակից) կամ հաշիվներ են բացում երրորդ բանկում (թղթակիցներ առանց հաշվի): Թղթակից բանկը մյուս բանկերի գործակալն է, նրանց համար կատարում է որոշակի ծառայություններ, այդ թվում՝ պահում է հաշիվ՝ հաշվարկների համար, կատարում է չեկային հաշվանցում, արտար­ժութային և այլ գործոռնություններ: Որպես կանոն, տարբե­րում են թղթակից բանկեր միջազգային հարաբերություններում (բանկ-գործընկերը գտնվում է այլ պետությու­նում) և թղթակից բանկեր մեկ երկրում (տեղական թղթակից բանկեր): Հայրենական բանկի և այլ պետությունում գտնվող թղթակից բանկի միջև կարող են գոյություն ունենալ երկու տեսակի հարաբերություններ՝ բանկը ազգային բանկի հաշվին հաշվի կրեդիտին հաշվեգրում է գումարներ վճարման հանձնարարականներով և համա­պատասխանաբար դեբետագրում է իր մոտ բացված օտարերկրյա թղթակից բանկի հաշիվը, տվյալ երկրի բանկը և օտարերկրյա բանկը միմյանց մոտ հաշիվներ չեն վարում, այլ փոխանակվում են հսկիչ փաստաթղթերով, 2) բանկ, որը հանդես է գալիս որպես ավան­դատու մեկ այլ բանկի նկատմամբ:

Թղթակցային հաշիվ (корреспондентский счет, correspondent account)հա­շիվ, որում արտացոլվում են կնքված թղթակցական պայմանագրի հիման վրա այլ բանկի հանձնարա­րականով և նրա հաշվին տվյալ բանկի կատարած հաշվարկները: Բացվում են առավելապես այն բանկերի միջև, որոնք ակտիվորեն իրականցնում են փոխանցումներ, ակրեդիտիվներ, ինկասացիոն և ապրանքների ու ծառայությունների դիմաց հաշվարկների գծով այլ գործառնություններ: Տարբերվում են "լորո" և "նոստրո" թղթակցային հաշիվներ: "Նոստրո" հաշիվը մի բանկում հանդիսանում է թղթակից բանկի "լորո" հաշիվ: Թղթակցային հաշիվները կարող են բացվել ինչպես փոխադարձության, այնպես էլ միակողմանի հիմքի վրա, որը որոշվում է մեկը մյուսի համար կատարվելիք հանձնարարականների ծավալով, միջազգային հաշվարկ­ներում մասնակցության աստիճանով: Մեկ այլ բանկի դեպոզիտները (ավանդները) պահող բանկը դրանք հաշվառում է իր հաշվեկշռում որպես պարտք "լորո" հաշվով (տվյալ բանկում թղթակցային հաշիվների մնացորդ): Այդ բանկերում ավանդներ ունեցող բանկը դրանք հաշվառում է որպես ակտիվներ "նոստրոհաշվով (թղթակից բանկերի մոտ): Թղթակցային հաշիվներով վճարումները կատարվում են կամ հաշվի մնացորդի սահմաններում կամ էլ հաշվի մնացորդի գերազանցումով՝ հաշվի գծով վարկ (օվերդրաֆտ) տրամադրելու հաշվին: Տե’ս նաև՝ թղթակցային հարաբերություններ:

Թղթակցային հարաբերություններ (корреспондентские отношения, cor­res­­pon­­dent relations). բանկերի միջև պայմանագրային հարաբերություններ, որոնց նպատակը կողմերից մեկի կողմից մյուսի հանձնարարականով վճարումներ և հաշ­վարկ­ներ կատարելն է: Հաստատվում են ինչպես երկրի ներառում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող բանկերի միջև թղթակցական պայմանագրի հիման վրա: Թղթակցական պայմանագրով, մասնավորապես, որոշվում են հաշվարկների արժույթը, երրորդ երկրների հաշիվներին միջոցների մնացորդի փոխանցման կանոն­ները, հաշվի լրացման կարգը, միջնորդավճարի չափը և այլ պայմաններ: Բանկերը  պայմանավորվում են նաև, թե ինչպիսի հաշիվներով պետք է տեղի ունենան փոխադարձ հաշվարկները, փոխանակում են պաշտոնատար անձանց ստորագրու­թյուն­ների նմուշների և կնիքների քարտերը, հեռագրական բանալիները, կոմիսիոն վարձատրության սակագները և այլ փաստաթղթեր: Միմյանց միջև թղթակցային հարա­բերություններ հաստատած բանկերն միմյանց անվանում են թղթակիցներ: Թղթա­կիցների ցանցի առկայությունն ազատում է օտարերկրյա մասնաճյուղեր (բաժանմունքներ) ստեղծելու անհրաժեշտությունից, իսկ փոքր բանկերի համար տալիս է դեպի մեծածախ ֆինանսական շուկաներ մուտք գործելու հնարավորություն: Համաձայն ՀՀ բանկային օրենսդրության, բանկերը և օտարերկրյա բանկերի մասնա­ճյուղերը պարտավոր են ՀՀ դրամով թղթակցային հաշիվ բացել ՀՀ կենտրոնական բանկում: Նրանք կարող են ՀՀ դրամով և արտարժույթով թղթակցային հաշիվներ բացել և վարել: Հաշվի բացման մասին սպասարկվող բանկը պար­տավոր է հինգ բանկային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնել ՀՀ կենտրոնական բանկին:
 
Հղումներ

Diplom.am` Ռեֆ/Կուրս/Դիպլ և այլ գիտական աշխատանքներ

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:
Կայքում ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:
Կայքում զետեղված նյութերից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը կայքին պարտադիր է:
Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
2011 - 2015 © ArmEco.am · armeco.am@mail.ru
 
Яндекс.Метрика
Կայքի մասին · Կանոնները · Գործընկերներ · Մշակողներին · Գովազդ · ՀՏՀ · Կապ · Հոսթինգը` uCoz
ՉԱՏ
ՎԵՐ
ՌԱԴԻՈ
TV
փակել
ընդլայնել