Երկուշաբթի, 27 Մայ 24, 08:43

Ամեն մի ժողովուրդ ունի այնպիսի կառավարություն, ինչպիսին վաստակել է: Ժոզեֆ Մեստր


Ժամկետային ավանդ (срочный вклад, time deposit). 1. դեպոզիտային հաստատությունում տոկոսաբեր հաշիվ, որից ավանդատուն առանց տոկոսների կորստի կարող է հետ վերցնել միջոցներ կամ սահմանված ժամկետում, կամ ժամկետը լրանալուց հետո, կամ էլ որոշակի ժամանակահատվածի վերջում: 2. ավանդ, որը ներդրվում է բանկում (ավանդային հաշվում) որոշակի ժամկետով: Ավանդատուն կարող է հաշվից հանել ավանդը պայմանագրով սահմանված ժամկետը լրանալիս կամ նախնական ծանուցումից հետո (սովորաբար միջոցները պլանավորվող հանումից 30 և ավելի օր առաջ): ԱՄՆ-ում ժամկետային ավանդներն ընդունվում են հանելու մասին առնվազն 30 օր առաջ ծանուցման պայմանի առկայության դեպքում: Գործնականում ժամկետային ավանդները հաճախ ներկայացվում են որպես նախնական ծանուցմամբ ավանդներ: Ժամկետային ավանդների տոկոսադրույքներն ավելի բարձր են, քան ցպահանջ ավանդներինը: Ավանդի վաղաժամկետ ետ վերցնելը կարող է հանգեցնել տոկոսների կորուստի: Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության, ցանկացած տեսակի բանկային ավանդի պայմանագրով բանկը պարտավոր է ավանդի գումարը կամ դրա մասը վերադարձնել ավանդատուի առա­ջին իսկ պահանջով, բացառու­թյամբ պայմանագրով նախատեսված՝ վերադարձման այլ պայմաններով իրավաբա­նական անձանց ներդրած ավանդների: Առաջին իսկ պահանջով ավանդը հետ ստանալու քաղաքացու իրավունքը բացառող պայմանգրի պայմանն  առոչինչ է: Այն դեպքերում, երբ ժամկետային կամ այլ ավանդը, որը ցպահանջ չէ, ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը կամ մինչև բանկային ավան­դի պայմանագրում նշված հանգա­մանքների վրա հասնելը, ավանդատուին տոկոսնե­րը վաճր­վում են բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված չափե­րով, եթե տոկոս­ների այլ չափ նախատեսված չէ պայմանագրով: Այն դեպքերում, երբ ավանդատուն ժամկե­տի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ժամկետային ավան­դի գումարը կամ պայմա­նագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայման­ներով ներդրված ավանդի գումարը, պայմանագիրը երկարաձգված է համարվում ցպա­հանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախա­տեսված չէ պայմանագրով:

Ժամկետային ավանդային սերտիֆիկատ (срочный депозитный сертификат, certi­ficate of time deposit)բանկում միջոցների ավանդադրման վերաբերյալ շրջանառվող կամ փոխանցվող հավաստագիր, որը ենթակա է վճարման դրանում նշված ժամկետը վրա հասնելիս և բերում է տոկոսային եկամուտ: Այս տեսակի ավանդային սերտիֆիկատները տրվում են որոշակի ժամկետով, սովորաբար միջոց­ների ավանդադրման պահից առնվազն 30 օր հետո: Եթե ըստ սերտիֆիկատի միջոցների ստացման ժամկետը դարձել է ժամկետանց, ապա սերտիֆիկատը հա­մար­վում է ցպահանջ փաստաթուղթ: Սերտիֆիկատը վճարման համար ժամկետից շուտ ներկայացնելու դեպքում բանկն այն տիրապետողին վճարում է գումարը և նվա­զեցված դրույքով տոկոսներ, քան նախատեսված էր սերտիֆիկատը տալու պահին:

Ժամկետային գործարք (срочная сделка, term----). արժեթղթերի, արտար­ժույթի վաճառքի գործարք, ըստ որի գնորդը ստանում է արժեթղթերը, արտարժույթը` գործարքի կնքման պահին, իսկ դրանց վճարումը կատարում է որոշակի ժամանակ անց` գործարքի կնքման պահին ամրագրված գնով կամ փոխարժեքով:

Ժամկետային պարտքի գործակից (коэффициент просроченной задолженности,  de­linquency ratio). ժամկետանց վարկերի գումարի հարաբերակցությունը սպասարկվող (տրա­մադրված) վարկերի ընդհանուր գումարին:

Ժամկետային վարկ (срочный, time loan). որոշակի ժամանակով տրա­մադրվող վարկ: Այդ վարկը սովորաբար ենթակա է մարման, տրման պահից՝ 30, 60, 90 կամ 120 օր հետո: Վարկի տոկոսը սովորաբար գանձվում է կանխավ՝ փոխա­տվության տրման պահին և ներկայացնում է վարկի գումարից հանում (զեղչ):

Ժամկետային (ֆյուչերսային) գործարք (срочная/фьючерсная/ сделка, time deal, futures deal). արժեթղթերի կամ արտարժույթի վաճառքի գործարք, ըստ որի գնորդը ստանում է արժեթուղթը, արտարժույթը՝ գործարքի կնքման պահին, իսկ դրանց դիմաց վճարումը կատարում է որոշակի ժամանակ անց՝ գործարքի կնքման պահին ամրագրված գնով կամ փոխարժեքով:

Ժամկետանց պարտք (срочная задолженность, arrears)1) իրական կամ  պայմա­նական (այս կամ այն պայմաններից կախված) ֆինանսական պարտավորու­թյուն, որը դարձել է ժամկետին չկատարված: Հասկացությունը հաճախ կիրառվում է սպառողական վարկի, գրավականների, ռենտային վճարների գծով պարտավորու­թյուն­ների և այլ պարտավորու­թյուն­ների նկատմամբ, որոնք կարող են և պետք է մարվեն որոշակի օր, 2) դրամական միջոցներ, որոնք պետք է վճարվեն, սակայն  վճա­րումը տեղի չի ունեցել, 3) ձեռնարկությունների, կազմա­կե­րպությունների կողմից մատակարարներին, վարկային կազմակերություններին, ֆինանսա­կան մարմիննե­րին, աշխատողներին ժամանակին  չկատարված վճարումները:

Ժամկետանց վճարում (просроченный платеж, late payment)վճարում, որը  կատարվել է ավելի ուշ, քան պետք էր, և որի գծով կարող է գանձվել տույժ:

Ժամկետանցում (կետանցում) (просрочка, delinquency)1) արդարացի պա­հան­ջի իրացման չհիմնավորված ձգձգում, 2) պարտապանի կամ պարտատիրոջ կողմից օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված՝ պարտավորությունների կա­տար­ման ժամկետների (սկզբնա­կան և վերջնական, ընդհանուր և մասնակի, միջանկ­յալ, հատուկ և այլն) խախտումը: Անկախ այն բանից, թե ինչ փաստաթղթով են սահ­մանված պարտավորության կատարման ժամկետ­ները, դրանց խախտումը նշանա­կում է ժամկետանց: Ժամկետանցի համար պատասխա­նատվությունը սահմանվում է կամ նորմատիվ ակտով կամ կողմերի կողմից նախատեսվում է պայմանագրի մեջ: Եթե կատարման կետանց թույլ տրված պարտապանը պարտատիրոջ առաջ պատաս­խանա­տվու­թյուն է կրում կետանցով պատճառված վնասների և կետանցի ժամանակ պատահաբար առաջացած կատարման անհնարինության հետևանքով: Եթե պար­տա­պանի կետանցի հետևանքվ կատարումը պարտատիրոջ համար կորցրել է իր հետա­քրքրությունը, ապա նա կարող է հրաժարվել կատարումն ընդունելուց և պահանջը հատուցելու վնասներից:

Ժիրոբանկ (Жиробанк, Bank Giro)իր հաճախորդների միջև անկանխիկ հաշ­վարկ­ներ կատարող բանկ: Ժիրոբանկերի առաջացման պատճառը՝ շրջանառության մեջ գտնվող ոսկյա և արծաթյա դրամների փչացումն էր և արժեզրկումը: Մինչդեռ ժիրոբանկերը հաշվարկներ կատարում էին պայմանական հաշվարկային միավորնե­րով (բանկային դրամներով), որոնք ունեին ոսկու կամ արծաթի որոշակի պարու­նակություն: Ժիրոբանկում հաշիվ բացվում էր նրանում լիարժեք դրամ, թանկարժեք մետաղ, ավանդագրելու կամ մուրհակի գծով գումար մուտքագրելու դեպքում: Ժիրոբանկերը հիմնականում սպասարկում էին վաճառականներին և իշխանության տեղական մարմիններին: Ներկայումս կապված առևտրային և էմիսիոն բանկերի ի հայտ գալու հետ, գործնականում այդպիսի բանկեր չեն հանդիպում: Սակայն ժա­մա­նակակից բանկերն ունեն ժիրոբաժիններ: Գերմանիայում, օրինակ, գոյություն ունեն այսպես կոչված տարածքային ժիրո-ցենտրալներ, որտեղ կատարվում են այլքաղա­քային անկանխիկ հաշվարկ­ներ՝ խնայողական դրամարկղերի ավանդատների միջև՝ ժիրոհրամաններով կամ հաշվարկային չեկերով:

Ժիրոհամակարգ (жиро-система, giro-system)փոստի բաժանմունքներում հա­շիվ­ների միջոցով վճարումների համակարգ, գործում է եվրոպական մի շարք երկ­ր­ներում և Ճապո­նիայում: Ցանկացած անձ կարող է հաշիվ բացել և դրանից միջոցներ փոխանցել փոստային կամ բանկային մյուս հաշիվների տերերին: Համակարգը սովորաբար ունի կենտրոնական օղակ՝ հաշվարկներն արագացնելու համար: 1968թ. փոստային գերատեսչություն ստեղծեց Բրիտա­նական ազգային ժիրոբանկը: Սկզբնա­կան շրջանում դա բանկային հաշիվներ չունեցող մարդկանց պարտքերի ծածկման համակարգ էր: Ներկայումս արդեն Ժիրոբանկը տրամա­դրում է առևտրային բանկերին բնորոշ շատ ծառայություններ՝ օգտագործելով այն առավելու­թյունը, որ փոստի բա­ժանմունքները երկրով մեկ անհամեմատ շատ են տարածված, քան բանկերի  բա­ժանմունքները: Բացի դրանից, փոստի բաժանմունքների աշխատանքի ժամերը ավե­լի երկար են, քան բանկերինը:

Ժիրոհաշվարկներ (жиро расчеты, giro)անկանխիկ հաշվարկների տարատե­սակ, որոնք կատարվում են բանկերի և խնայադրամարկղների կողմից՝ միջոցները մի հաշվից մյուսին փոխանցելու եղանակով: Տերմինը կիրառվում է նաև անկանխիկ հաշվարկների ամբողջ համակարգը նշանակելու համար:

Ժիրո (շրջավճար) (жиро, giro), (իտալ. giro-շրջան, պտույտ բառից)1) նույնն է, ինչ-որ կրեդիտային փոխանցումը: Անկանխիկ վճարումների ձև, որի արարո­ղա­կարգը հետևյալն է՝ փոխանցումը ստացողի և նրա բանկի անուններով լրացվում է բլանկ (ձևաթուղթ), որը հանձնվում է վճարողի բանկին և կատարվում է մի հաշվին մյուս հաշվից միջոցների դուրս գրում: Այլընտրանք է կանխիկով և չեկերով վճարում­ներին: Առաջացել է XVI դարում հյուսիսային Իտալիայում և տարածվել է Արևմտյան Եվրոպայով մեկ: Սկզբնական շրջանում ժիրոհաշվարկները կատարվում են մեկ բան­կի հաճախորդների միջև, որոնք գտնվում էին մեկ քաղաքում: Բանկերի միջև թղթակ­ցային հաշիվների հաստատման հետևանքով հաճախորդների շրջանակը նկա­տելի­որեն ընդլայնվեց: Ժիրոհաշվարկներից են առաջացել բոլոր անկանխիկ հաշ­վարկ­ների մյուս ձևերը: Ժիրոն, այսպիսով հաճախորդի գրավոր կարգադրու­թյունն է, հանձ­նարարականը բանկին՝ իր հաշվից որոշակի գումար փոխանցել եր­րորդ անձի հաշ­վին, որին հաճախորդը ցանկանում է դրամ տալ, 2) մուրհակի, չեկի և այլ օրդերային կոնոսամենտի վրա փոխանցագիր: Կարելի է նաև անվանել ինդոսա­մենտ:
 
Հղումներ

Diplom.am` Ռեֆ/Կուրս/Դիպլ և այլ գիտական աշխատանքներ

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:
Կայքում ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:
Կայքում զետեղված նյութերից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը կայքին պարտադիր է:
Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
2011 - 2015 © ArmEco.am · armeco.am@mail.ru
 
Яндекс.Метрика
Կայքի մասին · Կանոնները · Գործընկերներ · Մշակողներին · Գովազդ · ՀՏՀ · Կապ · Հոսթինգը` uCoz
ՉԱՏ
ՎԵՐ
ՌԱԴԻՈ
TV
փակել
ընդլայնել