Շաբաթ, 20 Ապր 24, 01:20
094 91 93 23
095 91 95 25

Հազար մղոն երկարությամբ ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլից: Լաո Ցզի

Գլխավոր » Վաճառվող աշխատանքներ » Իրավաբանություն  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգը և դրա զարգացման միտումները

 
Չմոռանա՛ս տեղադրել և վաճառել նաև քո աշխատանքը...

...կայքը միջնորդի ծառայություն է մատուցում վճարովի հիմունքներով և պատասխանատվություն կրում է միայն աշխատանքի ստացման և փոխանցման համար: Համագործակցության մանրամասների համար զանգահարել 094 91 93 23 կամ 095 91 95 25 հեռախոսահամարներով կամ մոտենալ մեր գրասենյակ (Նալբանդյան 43/3 1-ին տաղավար):...
 

Գինը` 45.000 դրամ
Տիպը` Մագիստրոսական թեզ / 70 էջ

Հեղինակ/Վաճառող` Սեդա
Հեռախոս/Էլ-փոստ` 077 (055) 42 73 23 / seda-baveyan@mail.ru
Տարածաշրջան/Քաղաք` Երևան

05 Հուլ 14, 23:18
 

Բաղկացած է 3 գլխից՝

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունը
1.2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի բնութագիրը
ԳԼՈՒԽ 2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ
2.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նշանակման և անցկացման ժամկետներն ու կարգը
2.2. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների առաջադրումը, գրանցումը և իրավական վիճակը
2.3. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախընտրական քարոզչությունը, քվեարկության կարգը և քվեարկության արդյունքների ամփոփումը
ԳԼՈՒԽ 3. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
3.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
3.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմիննների ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում
3.3. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգը արտասահմանյան երկրներում
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

ա) նորմատիվ-իրավական ակտեր
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (Ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ հանրաքվեով: Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ հանրաքվեով)
2. Տեղական ինքնակառավարման մասին Եվրոպական խարտիա, 1985թ.
3. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը (Ընդունված է 2011 թվականի մայիսի 26-ին: Փոփոխությունները ու լրացումները 2012 թվականի ապրիլի 30-ի դրությամբ)
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» (Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 7-ին: Փոփոխությունները ու լրացումները 2013 թվականի մայիսի 2-ի դրությամբ)
5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական հանրաքվեի մասին» (Ընդունված է 2002 թվականի փետրվարի 6-ին: Փոփոխությունները 2011 թվականի ապրիլի 14-ի դրությամբ)
6. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» (Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին: Փոփոխությունները ու լրացումները 2013 թվականի մայիսի 2-ի դրությամբ)
7. ՍԴՈ-179 որոշում, ընդունվել է 16. 10. 1999թ. ՀՀՊՏ 1999/26(92).19.10.1999, ՀՀ ՍԴՏ 1999/4
8. ՍԴՈ-56 որոշում, ընդունվել է 19. 05.1997թ. ՀՀՍԴՏ 1997/4
9. ՍԴՈ-389 որոշում, ընդունվել է 01. 10. 2002թ.
10. ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր 18.02.99/2(68)
11. ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր17.01.07./4 (528)

բ) մասնագիտական գրականություն
12. Եղյան Ռ.Ա.«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը»: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի պետական համալս. Հրատ., 2000թ.
13. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի, 2008թ.), Գ. Ս. Ղազինյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ.
14. Թովմասյան Հ., Պողոսյան Վ., Ավետիսյան Ա. «Ընտրական օրենսդրության և ընտրական վարչարարության մասին»: Ձեռնարկ. Երևան, 2007թ.
15. «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք»/ պատ. խմբ.՝ Ն.Ա. Այվազյան – ԵՊՀ – Եր.: Երևանի պետական համալս. Հրատ., 2012թ.
16. Հարությունյան Ա.Շ. «Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք»: Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար. – Երևան: «Պետական ծառայություն» հրատարակչություն, 2004թ.
17. «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ»/ ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի. –Եր., «Իրավունք», 2010թ.
18. «Ինչպե՞ս մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը»: «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնություն, Երևան, 2014թ.
19. «Ձեռնարկ համայնքի ավագանու անդամների և անդամության թեկնածուների համար», «Ար Թի Այ Ինթերնեշենել» կազմակերպություն, Երևան, 2008թ.
20. Հարությունյան Ա.Շ. «Տեղական ինքնակառավարումը Ֆրանսիայում», Երևան, 2004թ.
21. «Մարդու իրավունքները և ընտրությունները», ՄԱԿ< Նյու Յորք և Ժնև, 1994թ.
22. «Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական մոտեցումներ»: Նախագիծ, Երևան, 2012թ.
23. Սաֆարյան Գ. «Պետության և իրավունքի տեսություն»// Ուումնական ձեռնարկ// Մխիթար Գոշ// 1996թ.
24. Невинский В.В. "Гражданин и основопологающие принципы Конституции ФРГ. Екатеринбург. 1994г.
25. Россия, Власть и выборы, М., 1996г.
26. Постинков А. Е., Алехичева Л.Г. "Путеводител по избирательному праву России". Пособие для кандидатов и членов избирательных комиссий, М., 2003г.
27. И. Воробьев, В.В, Никулин; "Избирательное право и избирательный процесс Российкой Федерации"; Учеб. Поспбие. Томбов; Изд.-во Томб.гос. техн. Ун-та, 2005г.
28. "Избирательное право и избирательный процесс Российкой Федерации" : Учеб. Для вузов / Отв. Ред. А.В. Иванченко, М., 1999г.
29. Зиновьев А.В."Избирательная системо России нуждается в радиакальной реформе" // Прововедение, 1994г., N-3
30. Баглай М.В., Туманов В.А. "Малая энциклопедия канститущнного право", М.,1998г.
31. Югов А. А. "Правовые основы публичной власти Рассийкой Федерации". Монография. Екатеренбург: изд.-во УрГЮА, 1999г.
32. Ковачев Д. А. "Конституционная регламатация избирательной системы зарубежных государствах". / Журнал российского право, 1999г.
33. Мишин А.А. "Конституционное (государственное) право зарубежных стран"; Учебник, М., 1996г.
34. Чиркин В.Е. "Конституционное право зарубежных стран"; Учебник: М., "Юристь", 2001г.
35. Вопросы и ответы по конституционному праву зарубежных стран были составлены на основе конспекта лекций: «Конституционное право зарубежных стран (курс лекций). - М.: «Издательство ПРИОР», 2001г.
36. Баглай М.В. "Конституционное право Российской Федерации". Изд. Группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998г.
37. Сизько И.А.Чепурнова Н.М. Констр. "Право заруб. Стран": Учебно-практическое пособие: М., МЭ СИ, 2007г
38. Даль В.И. "Толковый словарь живого великорисского языка". М.,1998г.
39. Кулиева С.И. "Местное Самоуправление Конституционно-прававой статус и механизм функционирования" М.,1994г
40. Уваров А.А. "Местное Самоуправление В России" М., 2006г.
41. Мирошниченко Е.В. "Шаги к самоуправлению" в журнале "Народный депутат" № 17 1992 г.
42. Васильев В.П., Постников А.Е. (ред.). "Выборы в Государственную Думу: правовые проблемы". М.: БЕК, 1995.
43. Конституционное (государственное) право зарубежных стран, Учебник для студентов юридических вузов и факультетов изд. БЕК, 1996г.
44. Выдрин И. В, Кокотов А.Н. "Муниципальное право России", Екатеренбург, 1997г.
45. Фадеев В.И. "Муниципальное право России", М., 1994г.
46. Шугрина Е.С. "Муниципальное право": Учебник, М., " Дело ", 1999г.
47. Выборы в ГД (правовые проблемы). М., изд. БЕК. 1995г.
48. "Местное самоуправление во Франции". Авт. А.Ф. Ткачук
49. Постунков А.Е. «Избирательное право России» Москва, 1996г.
50. Игнатюк Н.А., Замотаев А.А. Павлушкин А.В. «Муниципальное право», М.: Юстицинформ, 2007г.
51. «Муниципальное право Россиский Федерации»// Под. Ред. Ю.А. Дмитрева, Учебник. 2-е изд. М.: «Профобразование», 2005г.
52. Бондарь Н.С. «Местное самоуправление и права человека в Российской Федерацин».-Ростов н/Д, 1998г.
53. Прудников, А.С. «Муниципальное право России»: курс лекций / А.С.Прудников, В.В. Еремян, А.М. Лимонов. – М.: «Книжный мир», 2005г.
54. Авакьян С.А. «Проблеми народного представительство в.РФ». Москва. 1998г.
55. Незнамова Е.А. «Местное Самоуправление. Органы и власти». М., 2001г.
56. Конституция Р.Ф. «Энциклопедический словарь» / В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Ю. А. Юдин. М. Большая Российкая энциклопедия, «Юристь», 1997г.
57. Большая советская энциклопедия, М., 1976г.
58. Василик М.А., Вершинин М.С. «Избирательная система России»: Словарь-справочник.СПб: Изд.-во Михайлова Б.А., 2005г.
59. Князев С.Д. «Очерки теории российкого избирательного права».Владивосток: Изд.-во Дальневост.ун.-та 1999г.
60. Е.И.Козлова, О.Е. Кутафин, «Конституционное право России», Издание 2-е, перерабоотанное и дополненное, ЮРИСТЬ, 2001г.
61. «Конституционное право зарубежных стран»: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004г.
62. «Муниципальное право РФ» Под. Ред Н. С. Бондаря, Москва,. 2003г.
63. Афанасьев Б.Г. «Общество: системность, познание и управление», Москва, 1981г.
64. Прудников А.С. «Муниципальное право России»: курс лекций / А.С.Прудников, В.В. Еремян, А.М. Лимонов. – М. : «Книжный мир», 2005г.
65. Коряков И. Сиск т, "Тенденции влияющие на местную демократию.Демократия на местном уровне.Руководцтво для Южного Кавказа", IDEA Притинфо, Ереван, 2003г.
66. Venice Commission and OSCE/ ODIHR: Draft jointopinion on the revised draft amendments to the Electoral Co De of Armenia, Strasburg, 1 Fedruary, 2005y

գ) կայքեր
67. www.media.asue.am
68. http://www.parliament.am/
69. http://www.elections.am/

Աշխատանքը ձեռք բերելու համար կարող եք զանգահարել 077 (055) 42 73 23 հեռախոսահամարով:

Իրավաբանություն | Author Sebave | date տիմ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ընտրական համակարգ, իրավաբանություն
view 4999 | download | date 5.0/2

 

Հարգելի ընկերներ, խնդրում ենք մեկնաբանություն թողնելիս լինել մաքսիմալ կոռեկտ և խուսափել վիրավորական արտահայտություններից: Այլապես Ձեր մեկնաբանությունները կհեռացվեն կայքից:


Մեկնաբանություններ: 0
GRENQ HAYEREN ԳՐԵՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ` translit.am
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված օգտվողները:
[ ԳՐԱՆՑՎԵԼ | ՄՈՒՏՔ ]
 

Նմանատիպ նյութեր`

 
Html հղումը
BB հղումը
Ուղիղ հղումը
 

 
Հղումներ

Diplom.am` Ռեֆ/Կուրս/Դիպլ և այլ գիտական աշխատանքներ

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:
Կայքում ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:
Կայքում զետեղված նյութերից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը կայքին պարտադիր է:
Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
2011 - 2015 © ArmEco.am · armeco.am@mail.ru
 
Яндекс.Метрика
Կայքի մասին · Կանոնները · Գործընկերներ · Մշակողներին · Գովազդ · ՀՏՀ · Կապ · Հոսթինգը` uCoz
ՉԱՏ
ՎԵՐ
ՌԱԴԻՈ
TV
փակել
ընդլայնել